Διαγωνισμός (αρ. πρωτ. διακήρυξης 18007/5/4/2024 ) με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν. 4412/16 με ηλεκτρονική υποβολή προσφορών μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ (α/α συστήματος 348450)) και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια ζωοτροφών, πρόσθετων ζωοτροφών και αγροεφοδίων

Ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός – «ΔΗΜΗΤΡΑ» / Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής (Ι.Ε.Ζ.Π.) προκηρύσσει διαγωνισμό (αρ. πρωτ. διακήρυξης 18007/5/4/2024 ) με […]

υποβολή προτάσεων προς σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικά πρόσωπα, για τις ανάγκες υλοποίησης Έργου «Ενίσχυση του κλάδου της προβατοτροφίας μέσα από τη παραγωγή και προώθηση του βαρύτερου σφαγίου», με ακρωνύμιο “Pro-Lamb”

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ/Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη δύο (2) συμβάσεων […]

1) Η ΑΡ.ΠΡΩΤ.249 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ 220.000 ΚΙΛΩΝ ΑΓΕΛΑΔΙΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 2) 251 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ 77.500 ΚΙΛΩΝ ΠΡΟΒΕΙΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 3) 244 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ 80 ΑΡΝΙΩΝ, 20 ΠΡΟΒΑΤΙΝΩΝ, 40 ΚΡΙΩΝ

1) ΑΡ.ΠΡΩΤ.249 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ 220.000 ΚΙΛΩΝ ΑΓΕΛΑΔΙΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 2) ΑΡ.ΠΡΩΤ.251 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ 77.500 ΚΙΛΩΝ ΠΡΟΒΕΙΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ […]