Το  Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής Γιαννιτσών, στη μακροχρόνια πορεία του, έχει συμβάλει ουσιαστικά και αποτελεσματικά στην ανάπτυξη της ελληνικής κτηνοτροφίας, ιδιαίτερα τη δεκαετία του 1970 και του 1980, όπου και η ελληνική κτηνοτροφία παρουσίασε τη μεγαλύτερη δυναμική στην ανάπτυξης της. Ερευνητές του Ινστιτούτου ενημερώνουν και εκπαιδεύουν νέους και παλιούς κτηνοτρόφους σε νέες μεθόδους και τεχνικές εκτροφής, παρέχουν πληροφόρηση για την ορθολογική διατροφή των αγροτικών ζώων και την ορθή αξιοποίηση και διαχείριση των πρώτων υλών ζωοτροφών, παρέχουν πληροφόρηση για την επιλογή του γενετικού υλικού και την αναπαραγωγική διαχείριση του, για τις σταβλικές εγκαταστάσεις και τους κτηνοτροφικούς εξοπλισμούς, κ.λ.π. Στους ενδιαφερόμενους κτηνοτρόφους μεταφέρονται τα αποτελέσματα της ερευνητικής δραστηριότητας των Ερευνητών του Ινστιτούτου σε επίπεδο της εκτροφής τους. Επιπλέον, στις εκτροφές του Ινστιτούτου, οι ενδιαφερόμενοι κτηνοτρόφοι, αλλά και οι φοιτητές των ΑΕΙ και ΤΕΙ, είχαν πάντοτε τη δυνατότητα να παρατηρήσουν και να μελετήσουν από κοντά τους χειρισμούς και τις πρακτικές, που διασφαλίζουν την ποσοτική και ποιοτική παραγωγή ασφαλών κτηνοτροφικών προϊόντων, καθώς και τους χειρισμούς και τις πρακτικές που αποτελούν προϋπόθεση για την ευζωία των εκτρεφόμενων ζώων, την  αύξηση της παραγωγικότητας τους και κατ΄ επέκταση και τη βελτίωση του οικονομικού αποτελέσματος μιας κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης. Ακόμα, ο έλληνας προβατοτρόφος έχει την δυνατότητα αγοράς γενετικού υλικού προβάτων φυλής Χίου, υψηλής γενετικής αξίας, με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας της εκτροφής του, μέσα από την αναβάθμιση του ήδη υπάρχοντος γενετικού υλικού στην εκτροφή του.