Οι Ερευνητικές, αλλά και οι αναπτυξιακές δραστηριότητες του ΙΕΖΠ Γιαννιτσών έχουν πάντοτε σαν στόχο την ολοκληρωμένη προσέγγιση και αντιμετώπιση των προβλημάτων της ζωικής παραγωγής στη χώρα μας για την ορθολογική της ανάπτυξη, στο πλαίσιο μιας εθνικής γεωργικής πολιτικής, καθώς και της Ευρωπαϊκής γεωργικής πολιτικής. Το ΙΕΖΠ Γιαννιτσών υποστηρίζει ερευνητικά τις αναπτυξιακές πρωτοβουλίες που προτείνονται από τον Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, από τις αγροτικές επιχειρήσεις, τους Συνεταιρισμούς Κτηνοτρόφων και τις ομάδες παραγωγών, κτλ. Το ΙΕΖΠ Γιαννιτσών με την ανάπτυξη νέας επιστημονικής γνώσης και την ανάληψη νέων καινοτόμων πρωτοβουλιών, δημιουργεί τις απαραίτητες προϋποθέσεις για μια δυναμική και ανταγωνιστική ζωική παραγωγή, η οποία θα πρέπει πάντοτε να σέβεται τον άνθρωπο, το περιβάλλον και τα ζώα. Μια ανταγωνιστική ελληνική κτηνοτροφία η οποία θα μπορεί να προσφέρει ποιοτικά και ασφαλή κτηνοτροφικά προϊόντα για την ανθρώπινη κατανάλωση. Το ΙΕΖΠ Γιαννιτσών διαδραματίζει επίσης σημαντικό ρόλο στη διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων του, καθώς και στην εκπαίδευση των νέων κτηνοτρόφων. Πάντοτε αποτελούσε μία γέφυρα σύνδεσης της έρευνας με την πράξη. Το διαχρονικό Ερευνητικό έργο του Ινστιτούτου, στους διάφορους τομείς της ζωοτεχνικής έρευνας, έχει θεσμικά αναγνωρισθεί από όλους, αφού με το έργο του συμβάλλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη της ελληνικής κτηνοτροφίας. Στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν εκατοντάδες πειραματισμοί στο πλαίσιο πολλών Ερευνητικών Προγραμμάτων, που είχαν πάντοτε σαν πρωταρχικό στόχο την ποιοτική και ποσοτική αύξηση της κτηνοτροφικής παραγωγής, τη μείωση του κόστους της διατροφής των παραγωγικών ζώων, την παραγωγή κτηνοτροφικών προϊόντων υψηλής ποιότητας και ασφάλειας με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Είχαν επίσης σαν στόχο την ορθολογική αξιοποίηση των πρώτων υλών ζωοτροφών και την ορθολογική χρήση των υποπροϊόντων της αγροτικής βιομηχανίας, τη μελέτη των συστημάτων Διατροφής και Εκτροφής, τη Γενετική και τη Βελτίωση των εγχώριων φυλών παραγωγικών ζώων, την ευζωία τους και την Αναπαραγωγική τους διαχείριση.

Η παραπάνω αξιόλογη Ερευνητική δραστηριότητα των Ερευνητών του Ινστιτούτου, τεκμηριώνεται με πλήθος επιστημονικών δημοσιεύσεων σε έγκριτα διεθνή και εθνικά περιοδικά, αλλά και με τις συμμετοχές των Ερευνητών του σε πάμπολλα διεθνή και εθνικά συνέδρια.