Αντικείμενο του ΙΕΖΠ είναι η έρευνα στον Τομέα της Ζωικής Παραγωγής, τα δε γνωστικά-επιστημονικά πεδία στα οποία δραστηριοποιείται ερευνητικά, είναι: η Διατροφή και η Φυσιολογία Θρέψης των παραγωγικών ζώων, η Διατροφή και η Ποιότητα των ζωοκομικών προϊόντων, η ορθολογική διαχείριση και αξιοποίηση των πρώτων υλών ζωοτροφών, η Εκτροφή των παραγωγικών ζώων, η Ηθολογία και η Ευζωία τους, η Αναπαραγωγή και η Γενετική Βελτίωση των παραγωγικών ζώων, η εγγύηση του αποθεματικού των αυτοχθόνων φυλών των παραγωγικών ζώων και η μελέτη και βελτίωση των παραγωγικών τους χαρακτηριστικών Επιπλέον, στις σημερινές δραστηριότητες του ΙΕΖΠ Γιαννιτσών έχει ενταχθεί και η Μελισσοκομία. Στις ερευνητικές δραστηριότητες του Τμήματος Μελισσοκομίας συμπεριλαμβάνονται η Αναπαραγωγή και η διατήρηση των ντόπιων φυλών μελισσών, η Βιολογία και η Φυσιολογία της μέλισσας, οι βλαπτικοί και Τοξικοί παράγοντες στις μέλισσες, η βιολογική καταπολέμηση των ασθενειών της μέλισσας, η επικονίαση και η Βιο-ποικιλότητα των μελλισσο-ειδών.