Διακήρυξη για την εκποίηση εβδομήντα (70) κριών ηλικίας < 1 έτους , πενήντα (50) κριών ηλικίας > 1 έτους, τριών (3) μοσχαριών & τεσσάρων (4) αγελάδων (CPV03322100-3- 03321100-6 ) NUTS EL-524

Διακήρυξη για την εκποίηση  εβδομήντα (70)  κριών ηλικίας < 1 έτους , πενήντα (50) κριών ηλικίας > 1 έτους, τριών […]