Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής- Τμήμα Μελισσοκομίας εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικά πρόσωπα, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου «SafeAgroBee» (κωδ. ΓΓΡRM- 0357251 – κωδ. ΓΓΕΚ Prima 2020-14).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Έχοντας υπόψη την αριθμ 39/ της 15ης/ 29.09.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – […]