ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ 36 ΑΡΝΙΩΝ, 22 ΚΡΙΩΝ ΚΑΙ 12 ΠΡΟΒΑΤΙΝΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΙΣ 27/05 ΣΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

ΕΛ.Γ.Ο.¨ΔΗΜΗΤΡΑ¨ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Για την εκποίηση τριάντα έξι (36) αρνιών , είκοσι δύο (22) κριών & […]

υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο,

Σας αποστέλλουμε για ανάρτηση την αρ, πρωτ.330 πρόσκληση του Ινστιτούτου Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας […]