Το Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής Γιαννιτσών, έχει αναπτύξει εκτεταμένες συνεργασίες με Ερευνητικά Ινστιτούτα και Πανεπιστημιακά και Τεχνολογικά Ιδρύματα, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Μέσω αυτού του δικτύου συνεργασιών έχουν διεκδικηθεί και υλοποιηθεί πολλά ερευνητικά και άλλα αναπτυξιακά έργα. Το ΙΕΖΠ Γιαννιτσών, βρίσκεται σε συνεχή και στενή συνεργασία με φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε αναλαμβάνοντας, είτε συμμετέχοντας σε Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα και προγράμματα Twinning (PHARE-Institution Building). Διεθνείς, αλλά και Διακρατικές συνεργασίες, καθώς και ταξίδια ανταλλαγής επιστημονικού προσωπικού με ερευνητικούς φορείς του εξωτερικού, αποτελούν επίσης σημαντικό μέρος των δραστηριοτήτων του ΙΕΖΠ Γιαννιτσών.