1.Γενετικό υλικό προβάτων υψηλής γενετικής αξίας των φυλών Χίου και Φλώρινας.
2.Υπηρεσίες που αφορούν:
Τη διατροφή των παραγωγικών ζώων, την επιλογή και την ορθολογική διαχείριση των πρώτων υλών ζωοτροφών και την κατάρτιση ισόρροπων σιτηρεσίων για τα διάφορα είδη και κατηγορίες των παραγωγικών ζώων, τη χρήση πρόσθετων υλών ζωοτροφών (ένζυμα, προβιοτικά, πρεβιοτικά, ζύμες, κ.λπ.), την ορθολογική αξιοποίηση των υποπροϊόντων της αγροτικής βιομηχανίας, τις ενσιρώσεις των χονδροειδών ζωοτροφών, κ.λπ.
Την εκτροφή των παραγωγικών ζώων και τις ιδιαιτερότητες των συστημάτων εκτροφής.
Πληροφορίες για τις σταβλικές εγκαταστάσεις και τους λοιπούς κτηνοτροφικούς εξοπλισμούς, που απαιτούνται για τα διάφορα είδη και κατηγορίες των παραγωγικών ζώων.
Πληροφορίες για την τήρηση των παραγωγικών και αναπαραγωγικών στοιχείων
των εκτροφών, καθώς και την αναπαραγωγική διαχείρισή τους.
Την εφαρμογή συστημάτων γενετικής βελτίωσης των μικρών μηρυκαστικών, την εφαρμογή των σχεδιασμένων συζεύξεων και την επιλογή του κατάλληλου γενετικού υλικού.
Τους χειρισμούς των παραγωγικών ζώων (απογαλακτισμός, ενηλικιώσεις, αποκερατώσεις, εξωνυχισμοί, κ.λπ.).
Την ευζωία και την ηθολογία των παραγωγικών ζώων.
Την εξέταση δειγμάτων μελισσών και γόνου για ασθένειες, καθώς συμβουλευτικού χαρακτήρα υπηρεσίες προς τους μελισσοκόμους.
Την εκπαίδευση και πρακτική άσκηση φοιτητών, σπουδαστών, νέων κτηνοτρόφων και μελισσοκόμων.