ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Πλήρωσης τριών (3) θέσεων ερευνητικού προσωπικού βαθμίδας Β’ – Κύριος Ερευνητής

Προκηρύσσουμε Την πλήρωση (3) θέσεων ερευνητικού προσωπικού βαθμίδας Β’ – Κύριος Ερευνητής, στο Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωϊκής Παραγωγής, με γνωστικό αντικείμενο: […]

Υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας (1) σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου «Safeguarding agroecosystem resilience under climate change through efficient pollination and sustainable beekeeping» με ακρωνύμιο“SafeAgroBee – PRIMA”

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ/Ινστιτούτο ΕΖΠ/Τμήμα Μελισσοκομίας Χαλκιδικής εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας (1) σύμβασης […]

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ […]

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ 80 ΑΡΝΙΩΝ ΚΑΙ 100.000 ΠΕΡΙΠΟΥ ΚΙΛΩΝ ΣΙΤΟΥ ΜΑΛΑΚΟΥ

ΑΡ. ΠΡΩΤ.421/06-06-2024 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ 80 ΑΡΝΙΩΝ ΚΑΙ 100.000 ΠΕΡΙΠΟΥ ΚΙΛΩΝ ΣΙΤΟΥ ΜΑΛΑΚΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΟ ΙΕΖΠ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ […]

Διαγωνισμός (αρ. πρωτ. διακήρυξης 18007/5/4/2024 ) με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν. 4412/16 με ηλεκτρονική υποβολή προσφορών μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ (α/α συστήματος 348450)) και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια ζωοτροφών, πρόσθετων ζωοτροφών και αγροεφοδίων

Ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός – «ΔΗΜΗΤΡΑ» / Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής (Ι.Ε.Ζ.Π.) προκηρύσσει διαγωνισμό (αρ. πρωτ. διακήρυξης 18007/5/4/2024 ) με […]

υποβολή προτάσεων προς σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικά πρόσωπα, για τις ανάγκες υλοποίησης Έργου «Ενίσχυση του κλάδου της προβατοτροφίας μέσα από τη παραγωγή και προώθηση του βαρύτερου σφαγίου», με ακρωνύμιο “Pro-Lamb”

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ/Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη δύο (2) συμβάσεων […]

1) Η ΑΡ.ΠΡΩΤ.249 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ 220.000 ΚΙΛΩΝ ΑΓΕΛΑΔΙΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 2) 251 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ 77.500 ΚΙΛΩΝ ΠΡΟΒΕΙΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 3) 244 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ 80 ΑΡΝΙΩΝ, 20 ΠΡΟΒΑΤΙΝΩΝ, 40 ΚΡΙΩΝ

1) ΑΡ.ΠΡΩΤ.249 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ 220.000 ΚΙΛΩΝ ΑΓΕΛΑΔΙΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 2) ΑΡ.ΠΡΩΤ.251 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ 77.500 ΚΙΛΩΝ ΠΡΟΒΕΙΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ […]

NEWFEED – Αξιοποίηση υποπροϊόντων της βιομηχανίας παραγωγής χυμών (πορτοκάλι) για την παραγωγή βελτιωμένων συστατικών ζωοτροφών για πρόβατα γαλακτοπαραγωγής.

Το έργο NEWFEED (Turn Food Industry By-products into secondary Feedstuffs via Circular-Economy Schemes) αποτελεί μέρος του προγράμματος PRIMA και χρηματοδοτείται […]

υποβολή προτάσεων, προς σύναψη εννέα (9) συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου “Αξιοποίηση του ζωικού κεφαλαίου και του αγροκτήματος του Ινστιτούτου Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής Γιαννιτσών”.

ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ/ Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής εκδηλώνει ενδιαφέρον, για την υποβολή προτάσεων, προς σύναψη εννέα (9) […]