Το EFABIS Greece αποτελεί το επίσημο πληροφοριακό σύστημα της Ελλάδας για τους γενετικούς πόρους των αγροτικών ζώων.  Το EFABIS Greece αποτελεί τμήμα του παγκόσμιου πληροφοριακού συστήματος DAD-IS, Domestic Animal Diversity Information System, το οποίο παρέχει πληροφορίες για τις φυλές των αγροτικών ζώων της χώρας και τα μέσα για την παρακολούθηση της εξέλιξης των πληθυσμών τους. Η σελίδα είναι διαθέσιμη σε δύο γλώσσες, την Ελληνική και την Αγγλική. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός – ΔΗΜΗΤΡΑ έχουν την ευθύνη της τακτικής ενημέρωσης των δεδομένων.

http://www.fao.org/dad-is/regional-national-nodes/efabis-grc/gr/