Διακήρυξη για την εκποίηση ογδόντα (80) προβατίνων, δέκα (10) κριών, τριών (3) μοσχαριών αρσενικών & ενός (1) μοσχαριού θηλυκού

Εκποίηση ογδόντα  (80) προβατίνων, δέκα (10) κριών , τριών (3) μοσχαριών αρσενικών & ενός  (1)  μοσχαριού θηλυκού (CPV03322100-3- 03321200-7 )   […]

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια σογιάλευρου σε σακιά

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.481/02-06-2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟ ΠΛΕΥΡΑΣ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ-ΤΙΜΗΣ,ΓΙΑ ΤΗΝ […]