Σας αποστέλλουμε για ανάρτηση την αρ, πρωτ.330 πρόσκληση του Ινστιτούτου Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας
σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου «Turn food industry by-products into secondary feedstuffs via circular economy schemes», “NewFeed” που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της Ευρωμεσογειακής Πρωτοβουλίας PRIMA με grand agreement vo 2013.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ:

330 Πρόσκληση NewFeed

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την ΑΙΤΗΣΗ:

ΑΙΤΗΣΗ NewFeed