Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ/Ινστιτούτο ΕΖΠ/Τμήμα Μελισσοκομίας Χαλκιδικής εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας (1) σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες υλοποίησης  του Έργου «Safeguarding agroecosystem resilience under climate change through efficient pollination and sustainable beekeeping» με ακρωνύμιο“SafeAgroBee – PRIMA”
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: Παρασκευή 28-06-24 και ώρα 12.00 μ.μ.,
Σχετικά έγγραφα: