ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ/ Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής
εκδηλώνει ενδιαφέρον, για την υποβολή προτάσεων, προς σύναψη εννέα (9) συμβάσεων εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου “Αξιοποίηση του ζωικού
κεφαλαίου και του αγροκτήματος του Ινστιτούτου Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής Γιαννιτσών”.

Σχετικά έγγραφα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΑΕ

Έντυπο υποβολής πρότασης_κωδ 01

Έντυπο υποβολής πρότασης_αίτησης κωδ 02