ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.481/02-06-2017
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟ ΠΛΕΥΡΑΣ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ-ΤΙΜΗΣ,ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΟΓΙΑΛΕΥΡΟΥ ΣΕ ΣΑΚΙΑ CPV-15700000-5 ΝUTS EL-524
ΠΡΟΎΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 22.000,00 € ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 24 % ΉΤΟΙ 27.280,00 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ, ΦΟΡΩΝ , ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΚΛΠ.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την διακήρυξη.