ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.536/05-06-2019
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ
ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΟΝΟ ΒΑΣΗ
ΤΙΜΗΣ,ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ
ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΚΤΡΟΦΕΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ CPV-77100000-1 ΝUTS EL-524
ΠΡΟΎΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 60.000,00 € ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 24 % ΉΤΟΙ
74.400,00 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ, ΦΟΡΩΝ , ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΚΛΠ.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την διακήρυξη:
536.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΡΟΙ διαγωνισμού ΓΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟ