ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗΣ ΤΙΜΗΣ ,ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ, ΣΠΟΡΟΥ ΜΗΔΙΚΗΣ & ΥΒΡΙΔΙΩΝ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ CPV-24420000-4 , 24410000-1, 24440000-0, 03111000-2 , ΝUTS EL-524

144.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΡΟΙ διαγωνισμού Λιπάσματα,υβρίδια,σπόρος μηδικής