ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.781/06-09-2019
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ
ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟ ΠΛΕΥΡΑΣ
ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ-ΤΙΜΗΣ,ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΣΟΓΙΑΛΕΥΡΟΥ, ΗΛΙΑΛΕΥΡΟΥ& ΙΣΟΡΡΟΠΙΣΤΩΝ ΑΓΕΛΑΔΩΝ
ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ,ΑΡΝΙΩΝ , ΠΡΟΒΑΤΩΝ,ΜΟΣΧΑΡΙΩΝ – ΑΓΕΛΑΔΩΝ
ΞΗΡΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ CPV-15700000-5 ΝUTS EL-524
ΠΡΟΎΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 20.000,00 € ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 13 % ΉΤΟΙ
22.600,00 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ, ΦΟΡΩΝ , ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΚΛΠ.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ:
781.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΡΟΙ διαγωνισμού ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ