Προκηρύσσουμε
Την πλήρωση δύο (2) θέσεων ερευνητικού προσωπικού βαθμίδας Γ’ – Εντεταλμένος Ερευνητής, στο Ινστιτούτο
Επιστήμης Ζωϊκής Παραγωγής, με γνωστικό αντικείμενο:
«Διατροφή Παραγωγικών Ζώων και Ποιότητα Ζωοκομικών Προϊόντων»

&

«Μελισσοκομία»

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση
[email protected] ή να καλέσουν στο τηλ.: 23820 31700.

Κωδικός APP37954

Ημερομηνία προκήρυξης
27/12/2023
Ημερομηνία έναρξης υποβολών
29/12/2023, 00:00 (29/12/2023, 00:00 UTC+02:00)
Ημερομηνία λήξης υποβολών
06/02/2024, 23:59 (06/02/2024, 23:59 UTC+02:00)

Κωδικός APP37953

Προκήρυξη

Ημερομηνία προκήρυξης

27/12/2023
Ημερομηνία έναρξης υποβολών

29/12/2023, 00:00 (29/12/2023, 00:00 UTC+02:00)
Ημερομηνία λήξης υποβολών

06/02/2024, 23:59 (06/02/2024, 23:59 UTC+02:00)