Προκηρύσσουμε
Την πλήρωση μίας (1) θέσης ερευνητή βαθμίδας Γ΄ – Εντεταλμένος Ερευνητής, στο Ινστιτούτο Επιστήμης
Ζωικής Παραγωγής με γνωστικό αντικείμενο «Πληθυσμιακή και Μοριακή γενετική των παραγωγικών ζώων».

Ημερομηνία προκήρυξης

24/01/2023
Ημερομηνία έναρξης υποβολών

26/01/2023, 00:00 (26/01/2023, 00:00 UTC+02:00)
Ημερομηνία λήξης υποβολών

06/03/2023, 23:59 (06/03/2023, 23:59 UTC+02:00)