ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Έχοντας υπόψη την αριθμ 39/ της 15ης/ 29.09.2021 απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου, ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ/ Ινστιτούτο
Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής- Τμήμα Μελισσοκομίας εκδηλώνει ενδιαφέρον για την
υποβολή πρότασης προς σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με

φυσικά πρόσωπα, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου «SafeAgroBee» (κωδ. ΓΓΡRM-
0357251 – κωδ. ΓΓΕΚ Prima 2020-14).

Συγκεκριμένα ενδιαφέρεται για την υποβολή πρότασης προς σύναψη δύο (2) συμβάσεων
μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικά πρόσωπα.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:

_445 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΖΠ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ SAFEAGROBEE

και εδώ για τα υποδείγματα υποβολής πρότασης:

_ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ_ΥΠΟΒΟΛΗΣ_ΠΡΟΤΑΣΗΣ_SafeAgroBee_ αντικ. Α

_ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ_ΥΠΟΒΟΛΗΣ_ΠΡΟΤΑΣΗΣ_SafeAgroBee_ αντικ. Β