ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Για την εκποίηση  150.000 περίπου κιλών σίτου μαλακού & 50.000 κιλών κριθαριού CPV-03211120-0 , 03211400-7  NUTS EL-524  

529.Διακήρυξη όρων και υποχρεώσεων εκποίησης σιτου και κριθής