ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.514/15-06-2018

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΟΝΟ ΒΑΣΗ ΤΙΜΗΣ,ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΚΤΡΟΦΕΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ CPV-77100000-1 ΝUTS EL-524 ΠΡΟΎΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 60.000,00 € ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 24 % ΉΤΟΙ 74.400,00 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ, ΦΟΡΩΝ , ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΚΛΠ.      

514.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΡΟΙ διαγωνισμού ΓΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟ