ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 1089/10-12-2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗΣ ΤΙΜΗΣ ,ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΤΩΝ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ ΖΩΩΝ CPV-77500000-5 , ΝUTS EL-524

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ:

_1089.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΡΟΙ διαγωνισμού ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΓΙΑ ΖΩΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ