ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 1043/15-12-2020
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ
ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΗ ΤΗΣ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗΣ ΤΙΜΗΣ ,ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΤΩΝ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ ΖΩΩΝ CPV-77500000-5 , ΝUTS EL-524

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ:

_1044.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΡΟΙ διαγωνισμού ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΓΙΑ ΖΩΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ_