ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.124/14-02-2019
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟ ΠΛΕΥΡΑΣ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ-ΤΙΜΗΣ,ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΟΓΙΑΛΕΥΡΟΥ, CPV-15700000-5 ΝUTS EL-524

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την διακήρυξη:
124.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΡΟΙ διαγωνισμού ΣΟΓΙΑΛΕΥΡΟ