ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.891/29-10-2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟ ΠΛΕΥΡΑΣ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ-ΤΙΜΗΣ,ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΟΓΙΑΛΕΥΡΟΥ, ΗΛΙΑΛΕΥΡΟΥ& ΙΣΟΡΡΟΠΙΣΤΩΝΑΡΝΙΩΝ,ΠΡΟΒΑΤΩΝ,ΜΟΣΧΑΡΙΩΝ – ΑΓΕΛΑΔΩΝ ΞΗΡΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ CPV-15700000-5 ΝUTS EL-524 ΠΡΟΎΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 10.000,00 € ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 13 % ΉΤΟΙ 11.300,00 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ, ΦΟΡΩΝ , ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΚΛΠ.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την διακήρυξη:
891.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΡΟΙ διαγωνισμού ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ