ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 1042/10-12-2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗΣ ΤΙΜΗΣ ,ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΤΩΝ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ ΖΩΩΝ CPV-77500000-5 , ΝUTS EL-524 ΠΡΟΎΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 60.000,00 € ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 24 % ΉΤΟΙ 74.400,00 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ, ΦΟΡΩΝ , ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΚΛΠ.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την διακήρυξη:

_1042.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΡΟΙ διαγωνισμού ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΓΙΑ ΖΩΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ