Για την εκποίηση περίπου εξήντα (60) αρνιών & τριών (3) αγελάδων CPV- 03322100-3,
03321100-6, NUTS EL-524
(ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ΠΕΡΙΠΟΥ 6.000.00 €)
Ο ΕΛ.Γ.Ο-.ΔΗΜΗΤΡA/Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής Γιαννιτσών προκηρύσσει
πλειοδοτικό διαγωνισμό κατ’ αρχάς με έγγραφες και σφραγισμένες προσφορές, που θα
συνεχιστεί με προφορικές, για την εκποίηση περίπου εξήντα (60) αρνιών με τιμή εκκίνησης 4,20 €
χλγ.Ζ.Β. πλέον ΦΠΑ. & τριών (3) αγελάδων με τιμή εκκίνησης 1,70 € χλγ.Ζ.Β. πλέον ΦΠΑ πλέον
ΦΠΑ
Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί στις 18-01-2024 ημέρα Πέμπτη στις 11:00 π.μ.
στα γραφεία του Ινστιτούτου

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ:

_26.Διακήρυξη όρων και υποχρεώσεων εκποίησης ζώων