Ο ΕΛ.Γ.Ο-.ΔΗΜΗΤΡA/Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής Γιαννιτσών προκηρύσσει συνοπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό κατ’ αρχάς με έγγραφες και σφραγισμένες προσφορές, που θα συνεχιστεί με προφορικές, για την εκποίηση εβδομήντα επτά (77) προβατίνων με τιμή εκκίνησης 0,70 € χλγ.Ζ.Β πλέον ΦΠΑ
Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί στις 30-04-2018 ημέρα Δευτέρα στις 11:00 π.μ. στα γραφεία του Ινστιτούτου στην Παραλίμνη Γιαννιτσών.

385.Διακήρυξη όρων και υποχρεώσεων εκποίησης ζώων