ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΩΝ
ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ. CPV 77100000-1. NUTS EL/524
Για τις ανάγκες του αυτοχρηματοδοτούμενου έργου του Ι.Ε.Ζ.Π. με τίτλο «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΖΩΙΚΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ».
Αριθμός Διακήρυξης 30255/14.6.2024
Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 353727
Συνολικής αξίας 46.309,00€ πλέον ΦΠΑ (13%)
52.329,17€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (13%)

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ:

30255 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ_ΙΕΖΠ Γιαννιτσών