ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.932/18-10-2017 :
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗΣ ΤΙΜΗΣ ,ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΑΣΙΚΟΥ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΣ CPV-24440000-4 , ΝUTS EL-524

932.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΡΟΙ διαγωνισμού ΒΑΣΙΚΟ ΛΙΠΑΣΜΑ