Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η επιλογή Αναδόχων για την προμήθεια
Εργαστηριακών Αντιδραστηρίων και Αναλωσίμων και συγκεκριμένα: Εργαστηριακά
Αντιδραστήρια (CPV: 33696500-0), Εργαστηριακά Αναλώσιμα (CPV: 33790000-4), και
Αερίων χρωματογραφίας (CPV: 24100000-5), για το Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής
Παραγωγής Γιαννιτσών του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου
«Protection of Autochthonous populations of Pelagonia sheep breed in the cross- border
area» με ακρωνύμιο: «Papeshe», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους, στα πλαίσια του
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ, INTERREG IPA
Cross Border Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009, ΜIS 5032716.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ:
665 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

1564679600912_ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ_ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ (665)