Ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός – «ΔΗΜΗΤΡΑ» / Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής
(Ι.Ε.Ζ.Π.) προκηρύσσει διαγωνισμό (αρ. πρωτ. διακήρυξης 24570/27.4.2023 ) με την ανοικτή
διαδικασία του άρθρου 27 του Ν. 4412/16 με ηλεκτρονική υποβολή προσφορών μέσω της
πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ (α/α συστήματος 192230 ) και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια ζιζανιοκτόνων, λιπασμάτων και
υβριδίων αραβοσίτου.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ:

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΑΓΡΟΕΦΟΔΙΑ_2023_ΜΕ_ΠΑΡΑΡΤΉΜΑΤΑ_3_23PROC012616864.pdf

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΑΓΡΟΕΦΟΔΙΑ_3_6ΨΦΑΟΞ3Μ-ΛΒ7