Ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός – «ΔΗΜΗΤΡΑ» / Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής
(Ι.Ε.Ζ.Π.) προκηρύσσει διαγωνισμό (αρ. πρωτ. διακήρυξης 18007/5/4/2024 ) με την ανοικτή
διαδικασία του άρθρου 27 του Ν. 4412/16 με ηλεκτρονική υποβολή προσφορών μέσω της
πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ (α/α συστήματος 348450) ) και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια ζωοτροφών, πρόσθετων ζωοτροφών
και αγροεφοδίων

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ:

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ ΑΓΡΟΕΦΟΔΑ_ΙΕΖΠ_Διορ-1

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ ΑΓΡΟΕΦΟΔΙΑ 2024 ΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ_ΙΕΖΠ_Διορθ-1

https://elgosa-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/tsiokosd_elgo_gr/ES28UDgQ_uFCjNax-J4iuaMBMGRo9b8GVjyBWUoTLNrXBQ?e=8f6wSq