Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η επιλογή Αναδόχων για την προμήθεια
Εργαστηριακών Αντιδραστηρίων και Αναλωσίμων και συγκεκριμένα: Εργαστηριακά
Αντιδραστήρια (CPV: 33696500-0), Εργαστηριακά Αναλώσιμα (CPV: 33790000-4),
Αερίων χρωματογραφίας (CPV: 24100000-5), και Ισοτοπικά αντιδραστήρια (CPV:
33696400-9), για το Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής Γιαννιτσών του ΕΛΓΟΔΗΜΗΤΡΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Protection of Autochthonous
populations of Pelagonia sheep breed in the cross- border area» με ακρωνύμιο: «Papeshe»,

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ:
913 ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PAPESHE