ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.423/28-05-2020
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟ ΠΛΕΥΡΑΣ
ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ-ΤΙΜΗΣ,ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΟΓΙΑΛΕΥΡΟΥ& ΗΛΙΑΛΕΥΡΟΥ CPV-15700000-5 ΝUTS EL-524

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ:

423.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΡΟΙ διαγωνισμού ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ_s