Η Μαρία-Αναστασία Καρατζιά υπηρετεί ως Ερευνήτρια Δ΄ στο Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής του ΕΛΓΟ-Δήμητρα στην Παραλίμνη Γιαννιτσών, με αντικείμενο Εκτροφή Παραγωγικών Ζώων. Είναι Γεωπόνος-Ζωοτέχνης (Τμήμα Γεωπονίας, Κατεύθυνση Ζωικής Παραγωγής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2006), έχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Επιστήμη Ζωικής Παραγωγής (Τμήμα Γεωπονίας, Κατεύθυνση Ζωικής Παραγωγής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2008) και Διδακτορικό Δίπλωμα στην Κλινική Διατροφή των Αγροτικών Ζώων (Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2010) . Έχει υπάρξει Επιστημονική Υπεύθυνη σε τρία (3) Ερευνητικά Προγράμματα και έχει υπάρξει μέλος ερευνητικής ομάδας σε επτά (7) Εθνικά Ερευνητικά Προγράμματα και ένα (1) Διεθνές Ερευνητικό Πρόγραμμα. Το συγγραφικό έργο της Δρ. Μαρίας-Αναστασίας Καρατζιά περιλαμβάνει: 19 (δεκαεννέα) δημοσιεύσεις σε έγκριτα Διεθνή επιστημονικά περιοδικά του SCI, τέσσερις (4) δημοσιεύσεις σε Εθνικά περιοδικά, κεφάλαια σε δύο (2) επιστημονικά ξενόγλωσσα βιβλία, εικοσιτέσσερις (24) περιλήψεις σε πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων και έντεκα (11) περιλήψεις σε πρακτικά Εθνικών Συνεδρίων. Στα ερευνητικά ενδιαφέροντα της Δρ. Μαρίας-Αναστασίας Καρατζιά περιλαμβάνονται τα συστήματα εκτροφής των παραγωγικών ζώων, οι σταβλικές εγκαταστάσεις και τα συστήματα διαχείρισης της παραγωγής των ζωοκομικών προϊόντων, η ευζωία και η ηθολογία των παραγωγικών ζώων και οι παράγοντες που τις επηρεάζουν και η διατροφή των μηρυκαστικών και η ενσωμάτωση πρόσθετων υλών στα σιτηρέσια τους.

Email: [email protected]