Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ/Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικά πρόσωπα, για τις ανάγκες υλοποίησης Έργου «Ενίσχυση του κλάδου της προβατοτροφίας μέσα από τη παραγωγή και προώθηση του βαρύτερου σφαγίου», με ακρωνύμιο “Pro-Lamb”
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών θα πραγματοποιηθεί στις 19/04/2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30 π.μ.
Σχετικά έγγραφα: