Έχοντας υπόψη την αριθμ 37 απόφαση της 07η /09.06.2020 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ/ Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής- Τμήμα Μελισσοκομίας εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου ‘INSIGNIA’ , Κωδ. Έργου 211527, χρηματοδοτούμενο κατά 60% από την Ε.Ε.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ:

θέμα 37 ΣΥΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ INSIGNIA TMHMA MEΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ