ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.158/21-02-2018

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟ ΠΛΕΥΡΑΣ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ-ΤΙΜΗΣ,ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΟΓΙΑΛΕΥΡΟΥ ΣΕ ΣΑΚΙΑ CPV-15700000-5 ΝUTS EL-524
ΠΡΟΎΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 30.000,00 € ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 13 % ΉΤΟΙ 33.900,00 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ, ΦΟΡΩΝ , ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΚΛΠ.

158.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΡΟΙ διαγωνισμού ΣΟΓΙΑΛΕΥΡΟ