ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ/Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικά πρόσωπα, για τις ανάγκες
υλοποίησης του Έργου «Protection of Autochthonous populations of Pelagonia sheep breed in the cross- border area» με ακρωνύμιο: «Papeshe», που συγχρηματοδοτείται από το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους, στα πλαίσια του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ, INTERREG IPA Cross Border Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009, ΜIS 5032716.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ:
_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PAPESHE