Προκηρύσσουμε
Την πλήρωση μίας (1) θέσης ερευνητή βαθμίδας Γ΄ – Εντεταλμένος Ερευνητής, στο Ινστιτούτο Επιστήμης
Ζωικής Παραγωγής με γνωστικό αντικείμενο «Διατροφή Μονογαστρικών Ζώων».

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ :

6ΡΧ4ΟΞ3Μ-Ι15