Ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός – «ΔΗΜΗΤΡΑ» / Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής (Ι.Ε.Ζ.Π.)
προκηρύσσει διαγωνισμό (αρ. πρωτ. Διακήρυξης 58640/31-10-2022) με την ανοικτή διαδικασία του
άρθρου 27 του Ν. 4412/16 με ηλεκτρονική υποβολή προσφορών μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ (α/α
συστήματος 176301) και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά
βάσει τιμής, για την Προμήθεια σογιάλευρου και ηλιάλευρου.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ και την περίληψη :

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ.pdf