Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η επιλογή Αναδόχων για την προμήθεια
εργαστηριακού εξοπλισμού και συγκεκριμένα: 1) Σύστημα αέριας χρωματογραφίας, με
ανιχνευτή ιονισμού φλόγας (FID) για αναλύσεις μεθυλεστέρων λιπαρών οξέων (CPV:
38432210-7), 2) Ψυχόμενη φυγόκεντρο (CPV: 42931120-8), 3) Υδατόλουτρο με
ανακίνηση (CPV: 42943000-8), 4) Φούρνος ξήρανσης με εξαναγκασμένο αέρα (CPV:
42300000-9), και 5 ) Εργαστηριακή συσκευή υπερκάθαρου νερού (CPV: 42912300-5)

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ:
_659 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ_ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (659)-1