Ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός – «ΔΗΜΗΤΡΑ» / Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής (Ι.Ε.Ζ.Π.) προκηρύσσει
διαγωνισμό (αριθμ. διακήρυξης 18830/23-3-2023) με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν. 4412/16 με
ηλεκτρονική υποβολή προσφορών μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ (α/α συστήματος 188994) και κριτήριο ανάθεσης
την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την Προμήθεια ζωοτροφών και πρόσθετων
ζωοτροφών.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΙΕΖΠ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ