Αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης των προτάσεων της
αριθμ. 522/17.06.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις
ανάγκες υλοποίησης του Έργου ‘CITIZEN SCIENCE INVESTIGATION FOR
PESTICIDES IN APICULTURAL PRODUCTS’ ‘INSIGNIA’, Κωδ. Έργου 211527,
χρηματοδοτούμενο κατά 60% από την Ε.Ε. Έγκριση του πίνακα κατάταξης
των επιλέξιμων προτάσεων και σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τo πρακτικό:

θέμα 33 Πρακτικό 1 συμβ εργου_INSIGNIA